logo
  1. 0

  Hermesler Hermesi Erol Kılıç

  Yayınevi: Arkeoloji Ve Sanat Yayınları

  Ortaça¤da Hermes zaman zaman M›s›rl›lar›n Thothu, ‹branilerinEnohu, eski ‹ranl›lar›n Hu?engi veyahut Müslümanlar›n ‹dris nebisi ile bir tutulmu?tu. Hangi co¤rafyadaolursa olsun, bu insanlar onu insanl›¤a ilâhi mesaj getirenve ilimlerin kurucusu bir peygamber olarak görmü?-lerdi. Fakat Hermetizm ad›yla an›lan ekol ancak çok dahasonralar› M›s›r ve Grek geleneklerinin ‹skenderiyedebirle?mesinden sonra vücuda gelecektir. Bu farkl› isimleralt›nda an›l... Devamnı Oku
  Tüm Siparişlerde Kargo Bedava Stokta Yok.

  Benzer Ürünler

  Ürün Açıklaması

  Ortaça¤da Hermes zaman zaman M›s›rl›lar›n Thothu, ‹branilerinEnohu, eski ‹ranl›lar›n Hu?engi veyahut Müslümanlar›n ‹dris nebisi ile bir tutulmu?tu. Hangi co¤rafyadaolursa olsun, bu insanlar onu insanl›¤a ilâhi mesaj getirenve ilimlerin kurucusu bir peygamber olarak görmü?-lerdi. Fakat Hermetizm ad›yla an›lan ekol ancak çok dahasonralar› M›s›r ve Grek geleneklerinin ‹skenderiyedebirle?mesinden sonra vücuda gelecektir. Bu farkl› isimleralt›nda an›lan ?ahsiyetin ayn› ki?i olup olmad›¤› müelliflerindinde ihtilafl›d›r. Baz›lar›na göre tek bir Hermestenbahsedilemez çünkü Hermes bir isim de¤il bir s›fat, bir lakapt›r. Buda gibi, Manou gibi bir cins isimdir. Tek birki?iye de¤il de Hermetizm konusu alt›na giren ilimlerdeönder olan birçok ki?iye bu ad›n verildi¤i görülmektedir.T. Burckhardta göre Hermetizme yeni bir ruhani eksenveren, daha do¤rusu, son dönem Hellen natüralizmininbo¤mas›ndan kurtararak onun orijinal yap›s›n› tam manas›yla yeniden kuran, ‹slami inanc›n ezoterik tefsiri olanVahdet-i Vücut doktrini olacakt›r.Bu çal›?mada yazar, Hermes figürünün ‹slam dü?üncesindengörünümünü incelemekte ve günümüze kadar tesirisüren bir ak›m olan Hermetizm'in kay›p sembolizmininaranabilece¤i bir yer olarak ‹slam ezoterizmi ile irtibat›n› ortaya koymaktad›r.

  Özellikler

  İlk Baskı Yılı 2000
  Dil Türkçe
  Barkod 9786053960911

  Katkıda Bulunanlar